OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu www.moodstores.cz

I.Úvodné ustanovení a Definice

1.Týmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností

Obchodní meno: Eren Company s.r.o.
Adresa: P. O. Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany 955 01, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl Sro, Vložka číslo 45219/N
IČO: 51449676
DIČ: 2120916279
IČ DPH: SK 2120916279
Bankovní účet: 6245667329/0800
Prodávající je plátcem DPH / Daně z přidané hodnoty /

(Dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky zejména zákonů, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.1.Kontakt a adresa Prodávajícího je:

Eren Company s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany 955 01, Slovenská republika

Email: obchod@moodstores.sk

Tel. č.: + 421949864765

1.2.Týmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím.

2.Kupující je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.1.Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami- podnikateli, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti / Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele / se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník v platném znění.

2.3.Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

3.Produkty jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě Prodávajícího.

4.Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod na doméně s názvem www.moodstores.cz (dále také „Internetový obchod“).

5.Příslušným orgánem vykonávající dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Nitre pro Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 02 16

fax č. 037/772 00 24

email: nr@soi.sk

webový odkaz na podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

6.V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů, ty spotřebitel může adresovat i přímo Prodávajícímu. Prodávající doporučuje spotřebitelům, aby stížnosti a podněty Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu Prodávajícího: obchod@moodstores.cz

Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních od přijetí. Přičemž o jejím vybavení Prodávající informuje spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je odeslání objednávky produktů Kupujícím realizované prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře, využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází potvrzením objednávky Kupujícího, kterou Kupující vytvořil ve smyslu Čl. II., Bod 1 těchto VOP Prodávajícím, který Kupujícímu zašle potvrzení (elektronicky na emailovou adresu Kupujícího, kterou si zvolil Kupující) o přijetí objednávky.

Pozn. k bodu 1. a bod 2. – Smlouva se v těchto případech uzavírá tak, že zákazník si vybere zboží, který následně objedná, přičemž právě objednávka zákazníka je považována za samotný návrh smlouvy. Tím, že prodejce zašle zákazníkovi potvrzující e-mail, dochází k uzavření smlouvy.

3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.

4.Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednání spojeno s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby jakou si zvolil Kupující.

III. Kupní cena a platební podmínky

1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „kupní cena“) je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

2.Základním platidlem je měna česká koruna (Kč).

3.Kupní cena zboží nebo služeb uvedených v internetovém obchodě Prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb včetně všech ostatních daní, přičemž je zřetelně uvedena na Internetovém obchodě Prodávajícího. V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů. Prodávající není plátcem DPH /daně z přidané hodnoty/.

4.Formy doprav a informace o formách dopravy jsou uvedeny v čl. VII bod. 2 a násl., těchto VOP.

5.Formy plateb a informace o formách plateb jsou uvedeny v článku IV. bod 1 a násl., těchto VOP.

IV. Způsoby platby

1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi nebo na poště při přebírání zboží) – cena 40 Kč

1.4.platba kreditní kartou s platební bránou SHOPTET PAY – cena 0 Kč

V. Dodání produktů

1.Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., těchto VOP. Obvyklá lhůta kdy Prodávající zboží nebo službu expeduje je však 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Kupujícím, ve smyslu čl. II bod 2 těchto VOP

1.1.Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

2.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

3.Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (nebo Kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

4.Dodání produktu je uskutečněno jeho převzetím Kupujícím (nebo Kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu).

5.Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný Kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně ve lhůtě, která je v souladu s lhůtou doručení podle těchto VOP, ovšem jen za předpokladu, že Kupujícímu nebudou účtovány žádné dodatečné náklady, a jen v případě pokud stým Kupující souhlasí.

VI. Převzetí produktu

1.Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné třetí osoby.

2.Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení a řádného převzetí zboží nebo služby Kupujícím.

2.1.Kupující má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce, zejména pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech /uvedený výpočet je pouze demonstrativní, a nedotýká se dalších práv Kupujícího nepřevzít dodaný produkt/:

a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),

b) dodání věci v poškozeném obalu nebo,

c) dodání věci bez příslušných dokladů.

2.2.Pokud dojde k dodání věci Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má Kupující mimo jiné právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, má právo Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

VII. Přepravní – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

1.Přepravní náklady Prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu uvedeného na internetové stránce. Formy dopravy jsou uvedeny v čl. VII bod 2.1. a násl., těchto VOP, přičemž ceny za uvedené formy doprav jsou uvedeny v čl. VII bod 2.2. a násl., těchto VOP.

2.Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.Služba Zásilkovna – výdejní místo

2.1.2.Kurýrní služba

2.1.3.Osobní odběr – kancelář MOOD STORES na adrese Štúrova 4653/13, 955 01 Topoľčany, Slovensko

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.1.Cena za dopravu prostřednictvím služby Zásilkovna – výdejní místo – cena 80 Kč s DPH

2.2.2.Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby – cena 130 Kč s DPH

2.2.3. V případě, že celková kupní cena produktů kupujícím v objednávce je vyšší než 1500 Kč s DPH cena za dopravy uvedené v bodech 2.1 a 2.2 tohoto článku je 0 Kč

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

1.Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si Prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z. z. v platném znění.

Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z..)., Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího do 30 dnů ode dne:

a) převzetí zboží dle čl. VIII, bod 1a. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo

c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.

1a.Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

1.1.Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z. z. v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty na odstoupení od smlouvy podle čl. VIII bod 1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

1.2.Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z. z. v platném znění ani v dodatečné lhůtě podle čl. VIII bod 1.1 těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce podle čl. VIII bod 1. těchto VOP

1.3.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

3.Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu sídla Prodávajícího, která je:

Eren Company s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany 955 01, Slovenská republika

Toto právo může spotřebitel uplatnit i v kterékoli provozovně Prodávajícího.

4.Odstoupení od kupní smlouvy lze u Prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce Prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případně i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl Prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne, že si žádá zaslat platbu za zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě Prodávající vrátí spotřebiteli platbu za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.

5.Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.

6.Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na internetové stránce Prodávajícího.

7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102 / 2014 Z. z., nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z. z.

8.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků ; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů

9.Ve smyslu § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z., Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím.

10.Spotřebitel je oprávněn vrácení zboží, který nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, Prodávajícímu odepřít až do doby, kdy Prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu.

11.Zásilky poslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzato. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

12.Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů

13.Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

14.Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z.

Konkrétně:

a)poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b)prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d)prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e)prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

g)prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h)provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i)prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j)prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k)poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle níž se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l)poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

15.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli prostředky stejnou formou, jakou je od Spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků Spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

16.Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona č. 102/2014. Z. z. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

17.Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014. Z. z., spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočte poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

IX. Alternativní řešení sporů

1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo ZDE; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec. europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo ZDE. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

X. Závěrečná ustanovení

1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

2.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti / spotřebiteli /, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40 / 1964 Z. z. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele.

3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty – Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

4.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě Prodávajícího 01.07.2022

Tento dokument je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.