PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a poučení o COOKIES

/ Zásady a poučení o ochraně osobních údajů

poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávání osobních údajů od subjektu údajů a poučení o cookies Internetového obchodu www.moodstores.cz /

I. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou:

Obchodní jméno: Eren Company s.r.o.
Sídlo: P. O. Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany 955 01, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 45219/N
IČ: 51449676
DIČ: 2120916279
IČ DPH: SK2120916279

Bankovní účet: 6245667329/0800
Prodávající je plátcem DPH / Daně z přidané hodnoty /

 

1.2.Provozovatel tímto v souladu s článkem 13 odst. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES obecné nařízení o ochraně údajů. (Dále jen „Nařízení“) poskytuje Dotyčná osoba, od níž Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení a vysvětlení:

II. Odkazy

2.1.Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných v Internetovém obchodě Prodávajícího.

2.2.V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů, ty spotřebitel může adresovat i přímo Prodávajícímu, přičemž doporučuje spotřebitelům, aby stížností a podněty Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu prodávajícího: obchod@moodstores.cz

Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních od přijetí. Přičemž o jejím vybavení prodávající informuje spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.

III. Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies

3.1.V souvislosti se směrnicí EU o ochraně soukromí při elektronické komunikaci Provozovatel dává toto krátké objasnění funkce cookies:

3.1.1.Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky natáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení, elektronického zařízení, které používáte na prohlížení internetových stránek.

Soubory cookies jsou užitečné, protože umožňují internetové stránce nejen rozpoznat zařízení uživatele, ale současně uživateli umožňují přístup k funkcím na stránce.

V zásadě rozdělujeme cookies na dva typy.

Trvalé soubory cookies – tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele během doby uvedené v souboru cookies. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookies vytvořila.

Relační soubory cookies – tyto soubory umožňují provozovateli webové stránky propojit aktivity uživatele, když uživatel otevře okno prohlížeče a skončí při zavření okna prohlížeče. Relační soubory cookies se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny relační cookies vymažou.

3.2.Vysvětlení souborů cookies

3.2.1.Soubor cookies je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

3.3.Poučení o využití souborů cookies

3.3.1.Internetová doména provozovatele používá cookies, abychom uchovali:

 • vaše preference zobrazení, například nastavení kontrastu barev nebo velikosti písma;
 • skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat);
 • skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookies na této webové stránce.
 • Remarketing
 • Pixel

Stejně některé podstránky, které jsou součástí stránek Provozovatele používají cookies na anonymní sběr statistických údajů o tom, kdo je referrerů zdroje naší internetové stránky a jakou formou jste se na naši internetovou stránku dostali.

Povolení použití souborů cookies není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ní. Soubory cookies můžete vymazat nebo zablokovat.

Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí na vaši osobní identifikaci a struktura dat je plně pod naší kontrolou. Soubory cookies se nepoužívají pro účely jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto textu. Některé z našich stránek nebo podřízený web mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uvedené v předchozím textu. V takovém případě budou na předmětné stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookies poskytnuty podrobné údaje o jejich použití.

3.4.Ako kontrolovat soubory cookies

3.4.1.Soubory cookies můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení.

IV.Zpracovávány osobní údaje

4.1.Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

V. Kontaktní údaje osoby odpovědné za shromažďování a zpracovávání osobních údajů, zástupce provozovatele

5.1.Provozovatel nestanovil odpovědnou osobu odpovědnou osobu za sběr a zpracování osobních údajů.

5.2.Provozovatel neustanovil svého zástupce.

5.3.Provozovatel, je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných obchodních podmínkách této internetové lokalit.

VI. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby

6.1.Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou:

6.1.1.zpracování účetních dokladů

6.1.2.evidence smluv a klienty pro účely uzavírání a plnění smluv

6.1.3.archivace dokumentů v souladu s právními předpisy

6.1.4.marketingové aktivity Provozovatele

VII. Právní základ zpracování osobních údajů Dotyčná osoby

7.1.Právním základem zpracování osobních údajů Dotčené osoby bude, v závislosti na konkrétních osobních údajů a účelu jejich zpracování souhlas Dotčené osoby se zpracováním osobních údajů, splnění zákonné povinnosti provozovatele, splnění smlouvy, stranou které je dotčená osoba.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Príjemcom osobních údajů Dotyčná osoby budou nebo minimálně mohou být:

8.1.1.statutární orgány nebo členové statutárních orgánů Provozovatele

8.1.2.zaměstnanci Provozovatele

8.1.3.obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8.1.4.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zabezpečující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství , společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám.

8.1.5.Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v zákonem stanovených případech.

IX. Informace o předávání osobních údajů do třetí země a době jejich uchovávání:

9.1.Nepoužije se Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí

9.2.Osobní údaje budou v souladu s právními předpisy uchovávané na nezbytný čas, na který budou nezbytné pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace.

X. Poučení o existenci relevantních práv Dotyčná osoby:

10.1.Dotčená osoba má mimo jiné následující práva, přičemž:

10.1.1.Bodem 10.1 nejsou dotčena další práva Dotčených osob.

10.1.2.Právo Dotčené osoby na přístup k údajům podle článku 15 Nařízení, jehož obsahem je:

 • právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby.
 • v případě, že jsou osobní údaje Dotčené osoby zpracovávané, právo získat přístup k osobním údajům a právo získat tyto informace;
 • informaci o účelech zpracování;
 • informaci o kategoriích dotčených osobních údajů;
 • informaci o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje poskytnuté, zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací;
 • pokud je to možné, informaci o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, informaci o kritériích pro její určení;
 • informaci o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování a o existenci práva namítat proti takovému zpracování;
 • informaci o právu podat stížnost orgánu dozoru;
 • pokud osobní údaje nebyly získány od Dotčené osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;
 • informaci o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu;

10.1.3.právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se předávání osobních údajů, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.4.právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

10.1.5.právo Dotčené osoby na opravu podle článku 16 Nařízení, jehož obsahem je:nutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.6.právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby

10.1.7.právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčené osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotčené osoby.

10.1.8.právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomenutí“) podle článku 17 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.9.právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se týkají Dotyčná osoby, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;

 • Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů;
 • Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování
 • osobních údajů nebo Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 2. Nařízení;
 • osobní údaje zpracovány nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá;
 • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1. Nařízení;

10.1.10.právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotčený osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval jiných provozovatelů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotčená osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky, přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle článku 17 odst. 1. a 2. Nařízení nevznikne, pokud je zpracovávání osobních údajů třeba:

10.1.11.na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.

10.1.12.pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

10.1.13.z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2. písm. h) a i) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3. Nařízení.

10.1.14.pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

10.1.15.právo Dotčené osoby na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.16.právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:

 • Dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
 • zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotčená osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
 • Provozovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich Dotčená osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 • Dotčená osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

10.1.17.právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracovávány osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávány pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.1.18.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.19.právo Dotčené osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.20.právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí;

10.1.21.právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Danou osobu, pokud to Dotčená osoba požaduje;

10.1.22.právo Dotčené osoby na přenositelnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.23.právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, pokud:

 • se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, a současně
 • se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky, a současně:

10.1.1.1.právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.1.1.2.právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.1.24.právo Dotyčné osoby namítat podle článku 21 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.25.právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;

10.1.26.v případě realizace práva kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení právo, aby Provozovatel dále nezpracovávají osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotčené osoby, nebo důvody pro prokazování , uplatnění nebo hájení právních nároků

10.1.27.právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat;

10.1.28.v souvislosti s používáním služeb informační společnosti právo na uplatnění práva namítat proti zpracovávání osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.1.29.právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.1.30.právo Dotčené osoby spojené s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.31.právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních dat, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle článku 22 odst. 2. Nařízení [t.j. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: (a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a Provozovatelem,

10.1.32.povolené právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo (c) založené na výslovném souhlasu Dotčené osoby].

XI. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Dotčená osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotčená osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu nebo vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na webovém sídle Provozovatele).

XII. Poučení o právu Dotyčná osoby podat stížnost orgánu dozoru:

12.1.Dotčená osoba má právo podat stížnost orgánu dozoru, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Dotčená osoba má právo, aby kontrolní orgán, kterému se stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 Nařízení.

Kontrolním úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

XIII. Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotčené osoby poskytnout osobní údaje a informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1.Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotčené osoby je třeba na uzavření kupní smlouvy a na její splnění. Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že Dotčená osoba není povinna poskytnout osobní údaje ani není povinna udělit souhlas s jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osobních údajů a / nebo následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že Provozovatel nebude moci uzavřít a splnit kupní smlouvu.

13.2.Jelikož v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotečné osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle článku 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, t. j. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu. Nepoužije se.

XIV. Závěrečné ustanovení

14.1.Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

14.2.Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího 01.07.2022

Tento dokument je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.