REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.moodstores.cz

I. Obecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění / dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“ /, zákona č.102 / 2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího v platném znění a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

1.2.Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: Eren Company s.r.o.

Adresa: P. O. Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany 955 01, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl Sro, Vložka číslo 45219/N

IČ: 51449676
DIČ: 2120916279
IČ DPH: SK2120916279

Bankovní účet: 6245667329/0800

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

(dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky , zejména zákonů, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2.1.Kontakt na Prodávajícího je:

Eren Company s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany 955 01, Slovenská republika

Email: obchod@moodstores.cz

Tel. č.: + 421949864765

1.3.Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího belvoirco.cz

1.4.Kupujícím je každá osoba (fyzická či právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetové stránky Prodávajícího a obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu.

1.5.Spotřebitelem je Kupující, který je fyzická osoba, a který při uzavírání kupní smlouvy podle tohoto Reklamačního řádu a podle Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na stránce Prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.6.Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím.

1.7.Právní vztahy vyplývající z výkonu práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti /osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/ se řídí podle zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník v platném znění.

1.8.Produkty jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě Prodávajícího.

1.9.V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů, ty spotřebitel může adresovat i přímo Prodávajícímu. Prodávající doporučuje spotřebitelům, aby stížnosti a podněty Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu Prodávajícího: obchod@moodstores.cz

Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních od přijetí. Přičemž o jejím vybavení Prodávající informuje spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.

1.10.Pojem věc je v případech, kdy to povaha věci ve smyslu tohoto reklamačního řádu umožňuje totožný s pojmem zboží nebo služba.

II. Odkazy

2.1.Na vztahy z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebiteli/, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele.

2.2.Právní vztahy vyplývající z výkonu práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti /osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/ se řídí podle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění.

III. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1.Prodávající je povinen dodat věc (zboží), nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2.Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo služba při převzetí Kupujícím. Pokud nejde o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Doporučujeme Kupujícímu aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Při použitých věcech Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

3.3.Kupující je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

3.4.Pokud Prodávající nabízí při koupi zboží nebo služby Kupujícímu k prodanému zboží nebo službě bezplatně další zboží, nebo službu jako dar, je na Kupujícím či nabízené zboží jako dar přijme nebo odmítne. Tento dar však není prodaným zbožím, a proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady.

IV. Záruční doba

4.1.Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci nebo služby Kupujícím.

4.2.Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3.Pokud jde o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4.U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

4.5.Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

4.6.Prohlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7.Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.8.Pokud Kupujícím není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

4.9.Pokud dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.10.Pokud dojde k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.11.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

4.12.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.13.V případě pokud je Kupující spotřebitelem, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č 40/1964 Zb., Občanský zákoník a zákonem č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

4.14.Pokud dojde k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

V. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1.Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: Eren Company s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany 955 01, Slovenská republika

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovně společnosti, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle společnosti, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenská pošta a.i .. Doporučujeme Kupujícímu aby k uplatnění reklamace využil Reklamační formulář. Uvedený formulář je volně přístupný na internetové stránce Prodávajícího.

Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit záruční list, nebo jiný doklad o zaplacení kupní ceny. Kupujícímu se doporučuje při uplatňování reklamované věci nebo služby popsat vadu a uvést jak se vada projevuje.

5.1.1.V případě pokud Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě /například doklad o zaplacení, faktura, záruční list/, a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2.Zboží v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude z naší strany převzata.

5.1.3.Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4.Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.2.Vybavením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3.Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci Prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

5.4.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5.5.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6.Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu chyby věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7.Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,

b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledek posouzení,

e) datum vyhotovení odborného posouzení.

5.8.O vyřízení reklamace a o způsobu jejího vyřízení je Prodávající povinen informovat Spotřebitelské a to vhodnou a prokazatelnou formou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.9.Za ukončení reklamačního řízení /reklamace/ se považuje její vybavení. Pod vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku osobě, která reklamaci uplatnila, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění, nebo zamítnutí reklamace ve smyslu podmínek stanovených zákonem.

5.10.Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek odevzdá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.11.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání.

VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1.Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2.Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

6.3.Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.4.Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5.Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

7.2.V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

7.3.Tento reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodu prodávajícího dne 01.07.2022

Tento dokument je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.